maj13-ackord

13-ackordet adderar en ytterligare ton (tersdeciman) till maj11-ackordet, men ska inte förväxlas med dominanta 13-ackord. Den extra tonen är tretton steg från grundtonen och i exemplet Cmaj13 blir det tonen A på nästa oktav. Utifrån teorin ingår hela sju toner i ett 13-ackord, vilket inte är möjligt att spela på en gitarr med sex strängar. Därför utesluts några av tonerna och de som mest framhäver ackordets karaktär medtas.

Ackorddiagram

Cmaj13 gitarrackord

Cmaj13 med baston på femte sträng och utan kvint (G), nona (D) eller elva (F).

Dmaj13 gitarrackord

Dmaj13 med baston på fjärde sträng och utan kvint (A), nona (E) eller elva (G).

Emaj13 gitarrackord

Emaj13 med baston på sjätte sträng och utan nona (F#) eller elva (A).

Fmaj13 gitarrackord

Fmaj13 med baston på sjätte sträng och sex toner där elvan (Bb) utesluts.

Gmaj13 gitarrackord

Gmaj13 med baston på sjätte sträng och sex toner där elvan (C) utesluts.

Amaj13 gitarrackord

Amaj13 med baston på femte sträng och utan nona (B) eller elva (D).

Bmaj13 gitarrackord

Bmaj13 med baston på sjunde bandet och utan nona (C#) eller elva (E).

Exempel på ackordföljd

En ackordföljd som inkluderar ett ackord från denna familj:

Em7 - Cmaj13 - Bm9

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9 10 11 12 13
Cmaj13 C   E   G   B   D   F   A
Dmaj13 D   F#   A   C#   E   G   B
Emaj13 E   G#   B   D#   F#   A   C#
Fmaj13 F   A   C   E   G   Bb   D
Gmaj13 G   B   D   F#   A   C   E
Amaj13 A   C#   E   G#   B   D   F#
Bmaj13 B   D#   F#   A#   C#   E   G#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en stor septima (b7), en nona (9), en undecima (11) och en tersdecima (13). Det är omöjligt att spela samtliga av tonerna på en gitarr och därför utelämnas en ton eller flera, vanligast är att undeciman försvinner och ofta tillsammans med kvinten och/eller nonan.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr