Intervaller i ackorden

Tonerna ackord består av brukar inordnas i intervaller. Till exempel är alla vanliga durackord uppbyggda av en prim, en ters och en kvint. Intervallerna för vanliga mollackord skiljer sig bara i ett fall då de består av en prim (grundton), en liten ters och en kvint.

Skillnaden mellan dur- och mollackord är alltså att durackorden är uppbyggda med en stor ters som andra ton medan mollackorden har en liten ters. Tersen är alltså vad som avgör om det är dur eller moll och det gäller även för fyr- och femklanger.

Treklanger

Treklanger (ackord med tre toner) har redan berörts i form av dur- och mollackorden. Det finns även dimackord (förminskade ackord) och plusackord (augackord).

Dimackorden är uppbyggda med en prim, en förminskad ters och en förminskad kvint. Plusackorden är uppbyggda med en prim, en stor ters och en höjd kvint.

Dessa fyra ackordkategorier kan också skrivas med siffror som anger intervallerna:

Siffrorna står för de olika intervallerna: 1 betyder prim (grundton), 3 ters och 5 kvint.
Tecknet b betyder en sänkt ton (t.ex. 3b för en liten ters) och tecknet # betyder en höjd ton (t.ex. 5# för en höjd kvint).

Fyrklanger

Fyrklanger (ackord med fyra toner) utgörs främst av septimaackord – ”septima” står för sju. I dessa ackord har treklanger expanderats med ytterligare en ton, vilket utgörs av septima- eller sept-intervallen. Det finns både en vanlig septima samt en liten (sänkt) septima.

Några de vanligaste fyrklangerna och deras intervaller skrivna med siffror:

Beteckningarna maj7, m7 och 7 kan utförligare skrivas durseptima, mollseptima och dominant septima.

Femklanger

Femklanger (ackord med fem toner) utgörs främst av nonaackord (9-ackord) – ”nona” står för nio. I dessa ackord har fyrklanger expanderats med ytterligare en ton, vilket utgörs av nonaintervallen. Det finns bara en sorts nonaintervall och därför har ackorden maj9, m9 och 9 samma sista ton.
Dessa tre femklanger kan skrivas så här:

De skiljer sig alltså inte från septimaackorden förutom att en femte ton tillkommer.

Sex- och sjuklanger

De vanligaste sex- och sjuklangerna är 11-ackord och 13-ackord. Intervallerna som karaktäriserar dessa ackordfamiljer är undecima respektive tredecima. Dessa namn är något svåra att lägga på minnet och det är vanligt att man kort och gott säger 11- och 13-intervaller i stället.

Två exempel på ackord med sex respektive sju toner med intervallbeteckningar:

Terserna och kvinterna är skrivna inom parentes eftersom de ofta utelämnas ur dessa ackord. Det är heller inte ovanligt att andra toner också eller i stället utelämnas. Till exempel är det vanligt att 11-intervallen utelämnas i 13-ackordet.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr